İSTİFA MI GÖREVDEN ALMA MI

Düzce ili amatör spor kulüplerinin futbol branşında Tff ile iletişimleri sağlayan İl Tff İl Temsilciliği görevini çıkar birlikteliği ile keyfi atamalarla yıllardır sümen altı yaparak yürüten Gökhan Karadağ için çanlar çalıyor.

Gökhan Karadağ geçmiş yıllarda da amatör kulüpleri yok sayarak tertip komitesini toplamadan kendisi sanki yapılmış gibi tertip komitesi kararları aldığı yönünde kulüp temsilcileri tarafından tenkit edilmiş olsa da son sezon aynı şekilde tertip komitesi üyesi kulüp temsilcisinin belirttiği üzere telefonla 2 hafta üst üste arayarak Askf binasının önünde olduğunu ve kapalı olduğunu tertip komitesine  katılma talebinde bulunmuş fakat olumsuz yanıt alırken kendisi tarafından tertip komitesi kararları yayınlayarak yapılmış gibi gösterdiği görülmüştür.

Kulüplerin İç İşleri Bakanlığı faaliyet alanında yer alan derneklerine ilişkin olarak yapılan Askf kongresinde seçme ve seçilme hakkını kullanma yönünde propaganda faaliyeti yürüterek belli kulüpleri kendini İl Temsilcisi atanması sağlayacak yönetime ilişkin çalışmalar yaptığı görülmüştür. 652 sayılı kanun kapsamında MEB İl Müdürlüğü tarafından sadece sportif faaliyetlere ilişkin görüş ve izinli olmasına rağmen derneklerin İçişleri Bakanlığı bünyesindeki faaliyetlerinde seçme ve seçilme hakkına ilişkin propaganda faaliyetlerine katılımına istinaden izin alıp almadığı incelenmesi gündeme gelmiştir.

Tff Futbol İl Temsilcisi ve İl Tertip Komiteleri Talimatına göre Tff İl Temsilcisi

FUTBOL İL TEMSİLCİSİNİN GÖREVE GELMESİ :
MADDE 7-
Futbol İl Temsilcileri göreve seçimle gelirler. TFF tarafından İl Temsilciliği seçiminin yapılmasına gerek görülmeyen illerde Futbol İl Temsilcisi TFF tarafından atanır.
Futbol İl Temsilciliği seçimleri 2 yılda bir Temmuz – Ağustos aylarında o ilde tescilli futbol kulüplerinin birer temsilcisinin katılımı ile yapılır.
Kulüplerin seçime katılabilmeleri için seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki sezonda herhangi bir kategoride lige katılmış olması gereklidir.
Futbol İl Temsilcisi seçimine katılma hakkı bulunan kulüplerin listesini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ASKF Başkanlığı ile görev süresi biten Futbol İl Temsilcisi birlikte tespit eder.
İl Temsilcisi seçimi bir önceki sezonda faal olan kulüplerin temsilcilerinin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
İl Temsilcisi seçimi ikinci toplantıda da gerçekleşmediği takdirde, bu durum yapılamama nedenleri de belirtilmek suretiyle Futbol Federasyonuna bildirilir. Bu durumda atama Futbol Federasyonunca yapılır.
İl Temsilciliği seçimi çağrısını seçim tarihinden en az 7 gün önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya ASKF Başkanlığı ilgili kulüplere yapar. Çağrı duyurusunda toplantının gün, saat ve toplantı yeri belirlenir. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İlk toplantı tarihi ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 7 günden az olamaz.
Kulüpler, kendilerini temsil edecek yetkilinin ismini imzalı ve mühürlü bir yetki belgesi ile belirtirler. Bu yazı toplantıya katılmadan önce ilgililere verilir.
Toplantıyı Gençlik ve Spor İl Müdürü veya ASKF Başkanı açar ve seçimle bir başkan, bir yardımcı ile bir sekreterden oluşan Divan Kurulunun oluşumunu sağlar.
Seçim sonucunu Divan Kurulu bir tutanakla tespit ederek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü veya ASKF Başkanlığına verir. Bu tutanak bir üst yazıyla Futbol Federasyonuna bildirilir. Futbol Federasyonunun onaylamasıyla İl Temsilcisi görevine başlar.
İl Temsilciliği seçimi gizli oy ve açık tasnifle yapılır. Seçilen il temsilcisinin görev süresi 2 (iki) yıldır.

şeklinde kural olarak belirtilmiş olu aynı talimatta

GÖREVDEN ALMA, İSTİFA
MADDE 9-
a) Futbol İl Temsilciliği görevine seçildikten sonra en az lise ve dengi okul mezunu olmadığı, Futbol Disiplin Talimatı hükümleri gereğince bir defada veya toplam 6 (altı) aydan fazla hak mahrumiyetleri cezası aldığı ve yüz kızartıcı hallerden hüküm giydiği tespit edilen temsilcinin görevine son verilir.
b) Tarafsızlığını yitiren ve bu tutumunda ısrar eden veya faaliyetlerini aksatarak görevini yerine getirmeyen, görevini başarılı bir şekilde yapmadığı belirlenen İl Temsilcisinin görevine, gerekli görüldüğü takdirde Federasyonca son verilir.
c) Futbol İl Temsilcisi herhangi bir nedenle görevinden istifa ettiğinde veya görevine son verildiğinde Federasyonca bu görevi yürütmek üzere bir İl Temsilcisi atanır. Yeni İl Temsilcisi görevini 2 yıl sürdükten sonra gelen ilk seçim dönemi olan Temmuz- Ağustos ayına kadar yürütür. Görev süresi tamamlanınca İl Temsilciliği seçimi yapılır. TFF tarafından İl Temsilciliği seçiminin yapılmasına gerek görülmeyen illerde Futbol İl Temsilcisi TFF tarafından atanır.

tarafsızlık ve istifa ilkesine ilişkin olarak hükümler yer almaktadır.

Tff İl Temsilcisi bu durumda

  • Kendi isteği ile istifa ederek ayrılması
  • Eğer hızlı şeklide istifa etmemesi durumunda MEB İl Müdürlüğü tarafından incelemenin yapılmasına ilişkin başvuru
  • TFF tarafından bu durum doğrultusunda tarafsızlık ilkesine aykırı faaliyetleri nedeniyle talimatlar gereği incelemenin ivedilikle yapılarak görevden alma

şeklinde olması bekleniyor.