SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI SON GÜN 06 EKİM 2023

7405 Sayılı “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu” gereği var olan spor kulüpleri ve federasyonları tüzüklerini 7405 sayılı kanuna ilişkin gerekli değişikliği 06 Ekim 2023 tarihine kadar yapmamaları neticesinde tescilleri iptal olacaktır.

Tüzük değişikli spor kulüplerinde seçimli olarak yapılma zorunluluğu olmamakla beraber federasyonlarda ise yönetim kurulu üyelerinin üyesi oldukları kulüplerden ilişiğinin kesilmiş olma hükmü gereği seçimli olarak yapılmak zorundadır.

Spor kulüpleri ve federasyonlarının tüzük değişikliği üye sayılarının 2/3 çoğunluğu ile yapılabilmekte olup yeterli sayıya ulaşılmaması durumunda tüzük değişiklği kongrede yapılsa bile bakanlık tescilinden geçmeyecektir.

Spor federasyonlarında 7405 kanunla gelen hükümler ise şu şekildedir

Federasyon başkanı, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinde aranacak genel şartlar

MADDE 34- (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme veya bu Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak.

d) Federasyon başkan adayları yönünden genel kurul delegelerinin en az yüzde onunun yazılı desteğine sahip olmak.

e) Federasyon başkan adayları yönünden Bakanlık tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere spor federasyonu tarafından tespit edilen adaylık ücretini yatırmak.

(2) Federasyon başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce yazılı başvurularını federasyona yaparlar. Federasyon başkan adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Bakanlık tarafından değerlendirilir.

(3) Bir kimse üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilir.

(4) Spor federasyonlarında ücretli veya fahri görev alanların spor kulüplerindeki üyelik ve yöneticilikleri göreve başlama tarihinden itibaren kendiliğinden sona erer. Spor federasyonlarında görevleri sona erenlerin kulüp üyeliği ve yöneticiliğinden kaynaklanan hakları korunur.

(5) Yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları ile kurulların bu Kanunda sayılmayan diğer görevleri Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Düzce ilinde bulunan spor kulüpleri ve federasyonu olan Düzce Askf seçimli kongresini 06 Ekim 2023 tarihine kadar yapmaz ise tescili iptal olacaktır.

Bir cevap yazın